top of page

Splošni pogoji poslovanja za uporabo Hotelinco PMS, programske opreme kot storitve v oblaku

Datum začetka veljavnosti: 25. maj 2018
Za prejšnjo različico kliknite tukaj.

1. Področje uporabe

 

(1) Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje izvajanja storitev programske opreme v oblaku Hotelinco PMS Service naročniku (v nadaljevanju hotelinco), obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti naročnika in ponudnika oz. upravitelja storitve hotelinco podjetja MAiS  d.d., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju MAiS).

 

(2) Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o uporabi storitev, ki jih MAiS sklepa neposredno z naročniki oziroma preko pooblaščenega prodajnega kanala. Pravno razmerje med naročnikom in MAiS-om nastane z dnem sklenitve pogodbe o uporabi storitve neposredno ali preko prodajnega kanala, in sicer z registracijo naročnikovega Hotelinco uporabniškega računa. Za potrebe teh Splošnih pogojev poslovanja se prodajni kanal šteje za pooblaščenca naročnika.

 

(3) Z registracijo storitve hotelinco (vzpostavitev uporabniškega računa hotelinco) sklepate pogodbo o uporabi storitve in sprejemate te Splošne pogoje poslovanja (Pogodba) ter Pravilnik o zasebnosti in varovanju podatkov. Registrirani naročnik daje soglasje v imenu podjetja in se strinja, da je pooblaščeni ali zakoniti prestavnik tega podjetja ter da prevzema vso odgovornost za nakupno ter druge odločitve podjetja, ki ga predstavlja. Ti Splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za kateregakoli uporabnika in kakršnokoli uporabo storitve hotelinco in veljajo od trenutka, ko MAiS zagotovi dostop do storitve hotelinco in drugih virov, ki so v lasti podjetja MAiS in njegovih partnerjev.

 

(4) Splošni pogoji poslovanja in Pravilnik o zasebnosti in varovanju podatkov tvorijo pogodbo med naročnikom in MAiSom ter urejata uporabo in dostop do storitev in spletnega mesta Hotelinco. V primeru neskladja med temi Splošnimi pogoji poslovanja in našim Pravilnikom o zasebnosti prevladajo ti Pogoji storitve.

 

 

2. Predmet pogodbe

(1) MAiS zagotavlja naročniku Hotelinco PMS Service programsko opremo za vodenje hotela prek internetnega medija kot storitev, po poslovnem modelu SaaS. Hotelinco je spletni hotelski informacijski sistem za vodenje malih in srednje velikih nastanitvenih enot.

 

(2) Predmet pogodbe:
-nakup pravice uporabe programske opreme hotelinco prek interneta in
-shranjevanje podatkov stranke (gostovanje podatkov).

 

(3) Obseg pogodbeno dogovorjenih storitev, ki jih zagotovi MAiS, bazira na opisu produkta, specifikaciji lastnosti na spletni strani ''hotelinco.eu'', na naročilnici, kot tudi v tej Pogodbi. MAiS lahko kadarkoli izboljša ali posodablja svoje storitve.

 

 

3. Obveznosti MAiS

 

(1) MAiS zagotavlja naročniku za čas trajanja te pogodbe uporabo programske opreme hotelinco v trenutni različici prek interneta, proti plačilu za uporabo. V ta namen mora MAiS na internetnem strežniku hraniti programsko opremo, ki je naročniku dostopna prek interneta in do katere lahko naročnik dostopa z izbranim uporabniškim imenom in geslom.

(2) MAiS programsko opremo hotelinco stalno razvija in jo z rednimi posodobitvami izboljšuje. Aktualna in funkcionalna različica programske opreme hotelinco je stalno dostopna na naslovu: www.hotelinco.eu oz. www.hotelinco.net,  vključno z opisanimi lastnostmi produkta in navodili za uporabo.

(3) MAiS stalno spremlja delovanje programske opreme in, v skladu s tehničnimi zmožnostmi, takoj odpravi vse programske napake.

 

(4) Napaka obstaja predvsem če:

  • programska oprema ne izpolnjuje v specifikaciji opisanih lastnosti oz. opisane funkcije ne delujejo,

  • če dajejo opisane funkcije napačen rezultat,

  • če se izvajanje funkcij nenadzorovano ustavi ali delovanje kako drugače ni pravilno, tako da je uporaba programske opreme omejena ali nemogoča.

(5) Gostovanje in zaščita podatkov: Naročnik ima popoln dostop in nadzor do svojih podatkov ter drugih osebnih podatkov, shranjenih v svojem računu hotelinco. MAiS podatke obdeluje in jih hrani lokalno na svojem strežniku oziroma prenese v varne podatkovne baze v Evropskem gospodarskem prostoru.

Vsi podatki so dodatno varovani z varnostnim sistemom iStor DataVault.  MAiS zagotavlja naročniku dostop do podatkov prek zaščitenega internetnega vmesnika. Vsi uporabniško-specifični podatki naročnika, ki so shranjeni v računu, bodo izbrisani po tridesetih (30) dneh od datuma prekinitve Pogodbe.

 

(6) MAiS se zavezuje, da bo sprejel ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube podatkov, vključno s sistemom varovanja podatkov. V primeru, da ni predhodnega soglasja naročnika ali da tega ne zahteva zakon, MAiS preprečuje dostop do naročnikovih podatkov vsem nepooblaščenim tretjim osebam, če ni predhodnega soglasja  ali če tega izrecno ne zahteva zakon. Podatki bodo naročniku posredovani po varnem zaščitnem protokolu.

 

(7) Naročnik je upravičen do svojih podatkov, še posebej po prekinitvi Pogodbe. Naročnikova pravica dostopa ali uporabe podatkov v programu hotelinco je pogojena s celotnim plačilom uporabnine (MAiS-u oz. pooblaščenemu prodajnemu kanalu), vendar mora MAiS naročnikove podatke hraniti še trideset (30) dni po prekinitvi Pogodbe in jih, če jih naročnik v tem času zahteva, vrniti naročniku. MAiS zagotovi datoteko z naročnikovimi podatki v tridesetih (30) dneh v času trajanja pogodbe od trenutka, ko prejme naročnikovo zahtevo ali v tridesetih (30) dneh po prekinitvi pogodbe, če jih naročnik zahteva v dogovorjenem času.

 

4. Dostopnost in uporaba

 

(1) Hotelinco je naročniku na splošno na voljo štiriindvajset (24) ur na dan.  Dostop do storitve je sicer lahko prekinjen ali omenjen v primeru višje sile ali med zahtevanim vzdrževanjem  oziroma v času odpravljanja napak.

 

(2) Prilagoditve, spremembe in dopolnitve pogodbenih storitev v oblaku (SaaS) in dejavnosti, ki služijo za odkrivanje in odpravljanje napak bodo povzročile začasno prekinitev ali kršitev dostopa samo, če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov. MAiS bo naročnika/ pooblaščenca naročnika v najkrajšem možnem času uradno obvestil o začetku izvajanja vzdrževanja.

 

(3) Ponudnik podeljuje naročniku neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe programske opreme hotelinco, v času trajanja te pogodbe, kot storitev v oblaku. Pravica do uporabe programske opreme, ki jo razvija, licencira in dobavlja MAiS, se nanaša na naročnikovo uporabo za lastne namene znotraj pogodbeno dogovorjenih storitev in v skladu s plačano naročnino oziroma zakupljenih pravic za uporabo programske opreme hotelinco.

 

Razen v nujnih primerih, po zakonu o avtorskih pravicah in pravicah industrijske lastnine, naročniku niso podeljene nobene dodatne pravice do programske opreme.Kakršnekoli druge pravice in dokumentacije, vključno s kopijami in naknadnimi spremembami, ostanejo v lasti podjetja MAiS. Ta določba velja tudi za tiste dele programske opreme, ki jih MAiS prilagodi specifičnim potrebam naročnika ali jih programira v skladu z naročnikovimi zahtevami bodisi proti plačilu bodisi brezplačno.

(4) Naročnik nima pravice dati te programske opreme, brezplačno ali proti plačilu, na voljo v uporabo tretji osebi. Dajanje programske opreme v nadaljnji zakup s strani naročnika izrecno ni dovoljeno. Naročnik se zavezuje, da take svoje pogodbene odnose s tretjimi osebami v vsaki taki pogodbi opredeli tako, da je brezplačna uporaba programske opreme, ki je predmet te Pogodbe, izključena.

 

 

5. Obveznosti stranke


(1) Naročniku in njenim zaposlenim se dodeli neizključna in neprenosljiva pravica do uporabe programske opreme hotelinco prek interneta. Ta pravica je podvržena tej Pogodbi. Naročnik ne pridobi nobenih drugih pravic.

 

(2) Registrirani naročnik potrjuje, da je pooblaščena in odgovorna oseba registrirane pravne osebe oziroma ima vsa potrebna pooblastila za njeno zastopanje. Naročnik je dolžan zagotoviti, da bo v njenem imenu in z njenim geslom nastopala samo ona oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njenem imenu.

 

(3) Naročnik je seznanjen z vsemi tehničnimi zahtevami tako strojne kot programske opreme, ki so potrebne za delovanje oziroma uporabo programske opreme hotelinco. Naročnik je dolžan sam zagotoviti zahtevano infrastrukturo, vključno z, vendar ne omejeno na, ustrezno internetno povezavo do internetno povezljivega računalnika v skladu z veljavnimi standardi.

 

(4) Naročnik je izključno odgovoren za vsako in vsakršno uporabo storitve hotelinco ter se zavezuje ravnati v skladu z veljavno domačo in tujo zakonodajo v vsakem trenutku, vključno z, vendar ne omejeno na, zakone in pravil zakonskega prava, varstva podatkov in zasebnosti, telekomunikacij ter avtorskega prava in intelektualne lastnine.

 

(5) Naročnik je, brez poseganja v ponudnikovo obveznost varovanja podatkov, sam odgovoren za pravilnost podatkov, ki jih vnaša in vzdržuje s programsko opremo v oblaku.

 

(6) Naročnik potrebuje za uporabo programske opreme kot storitve v oblaku (SaaS) ob prijavi ustvarjeno "uporabniško ime" in ''geslo'', ki je potrebno tudi pri nadaljnji uporabi programske opreme. Naročnik se s svojim ''uporabniškim imenom'' in ''geslom'' predstavi. Geslo je tajno in znano le stranki. Naročnik je dolžan "uporabniško ime" in ''geslo'' hraniti kot podatek zaupne narave in ga ne sme posredovati nobeni tretji osebi.

 

(7) Naročnik je dolžan nadzirati, kdo ima dostop do njegovih podatkov. Podatki, ki jih je vnesel naročnik ali pooblaščeno osebje, so varno shranjeni v podatkovni bazi in so dostopni samo naročniku in njegovemu osebju. MAIS in Maisovi podizvajalci imajo dostop do teh podatkov le v skladu s to Pogodbo oz. Pravilnikom o zasebnosti.

 

(8) Naročnik je dolžan poskrbeti za preprečevanje nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do programske opreme hotelinco, tudi tako, da o tem ustrezno obvesti svoje zaposlene. V ta namen naročnik, če je potrebno, svetuje svojim zaposlenim o ravnanju v skladu z zakonom o avtorskih pravicah in o zaščiti avtorskih pravic. Zlasti je naročnik dolžan zagotoviti, da njeno osebje ne izdeluje kakršnih koli nedovoljenih kopij pogodbene programske opreme ali navodil za uporabo te programske opreme. Naročnik zavezuje svoje zaposlene, da ravnajo v skladu z 8-im členom te Pogodbe.

 

(9) Naročnik se obvezuje, da bo svoje podatke in vnešene informacije preveril in zaščitil pred virusi ali drugimi škodljivimi komponentami s predhodno uporabo ustrezne protivirusne programske opreme.
 

(10) Naročnik se obvezuje, da bo preveril in verificiral pogodbeno skladnost storitev in podpornih storitev podjetja MAiS v času štirih (4) koledarskih tednov po taki dobavljeni storitvi. Vse pritožbe in ugovore mora naročnik oz. pooblaščenec naročnika MAiSu poslati v pisni obliki. Za storitev se šteje, da je bila zagotovljena v skladu s soglasjem, če naročnik ne predloži formalno pravilne prijave kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti pravočasno.

 

(11) Naročnik izrecno dovoljuje, da sme MAiS v navedbah referenc, še posebej na spletnih straneh, seznamih uporabnikov, izjavah za javnost in drugih dokumentacijah o referencah programske opreme, uporabiti njeno ime in logotip. Naročnik bo MAiSu sporočila obstoječe zahteve ali specifikacije v zvezi z uporabo njenega imena in logotipa.


 

6. Plačilni pogoji


(1) Naročnik se strinja, da za registracijo nastanitvene enote v hotelinco, plača MAiSu oz. pooblaščenemu prodajnemu kanalu fiksno pogodbeno priključnino v enkratnem znesku po veljavnem ceniku.

 

(2) Naročnik se strinja, da za uporabo storitve hotelinco oziroma izbran naročniški paket, ki je predstavljen na spletni strani www.hotelinco.eu, plača MAiSu oz. pooblaščenemu prodajalcu fiksno naročnino po veljavnem ceniku. Če ni dogovorjeno drugače, bo MAiS zaračunal naročniku uporabnino na podlagi izbrane naročnine. Letno, mesečno ali drugo sprotno obračunavanje uporabnine bo izvajano v času veljavnosti Pogodbe, vse do njene prekinitve in v skladu s to Pogodbo. Vse cene so brez DDV in proste drugih obveznih davkov in dajatev.

 (3) Če je naročnik v zamudi s plačili ali da, kljub predhodnim pozivom k poravnavi svoji plačilnih obveznosti, le -teh ne izpolnjuje, lahko MAiS zamrzne naročnikov račun oziroma ukine dostop do računa. V primeru nastalih zamud, še posebej zaradi  kreditiranja hrambe podatkov, ima MAiS pravico naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti.

Naročnik je odgovoren, da, poleg plačila priključnine in uporabnine, plača tudi vse davke, ki jih predvideva zakon države.

 

(4) MAiS si pridržuje pravico do občasnih sprememb cen v veljavnem ceniku, sprememb cenovnih struktur in plačilnih pogojev po svoji lastni presoji, pod pogojem, da v najmanj tridesetih (30) dneh o vseh spremembah ali prilagoditvah obvesti naročnika/ pooblaščenca naročnika.


 

7. Tehnična podpora in pomoč uporabniku


(1) MAiS bo na vprašanja in zahteve, v zvezi s programsko opremo in drugimi storitvami v oblaku (odvisno od paketa), prejetimi po elektronski pošti ali telefonu, odgovoril naročniku oz. pooblaščencu naročnika v najkrajšem možnem času, po telefonu ali pisno.

 

Glede na resnost in obseg zahtevane podpore se bo MAiS odzval v določenem časovnem okviru, kot sledi:

  • Dve (2) uri v primeru, da ima težava lahko hude finančne posledice za naročnika ali ima močan vpliv na gostiteljeve storitve;

  • En (1) delovni dan, v primeru manj resnih težav;

  • Tri (3) delovne dni v primeru karšnihkoli vprašanj ali prošenj v zvezi z uporabo programske opreme, formatiranje, poročila, spremembe konfiguracij ali druga vprašanja, ki so običajno razložena na izobraževanjih in uvajalnih delavnicah, kot tudi vprašanja, na katera so odgovori sicer na voljo v uporabniških navodilih ali drugih dokumentacijah.

 

Če napake ni mogoče odpraviti v roku dvanajstih (12) ur, je MAiS dolžan stranko v štiriindvajsetih (24) urah pisno obvestiti o razlogih za napako in predvidenem roku odprave.

 

(2) Vzdrževanja programske opreme v oblaku (SaaS) so na splošno na voljo v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka v času od 09:00 do 17:00 ure.

 

(3) MAiS si pridržuje pravico, da v primeru kakršne koli napačne rabe ali zlorabe tehnične pomoči s strani naročnika, kot je predložitev nerazumno velikega števila zahtev ali neresnih zahtev za tehnično podporo, naročniku in njenim zaposlenim zavrne nadaljnjo tehnično podporo in na zahteve ne odgovarja več. V takem primeru bo MAiS naročniku in njenim zaposlenim predlagal udeležbo na dopolnilnih izobraževanjih in delavnicah za uporabnike. Prav tako lahko MAiS predlaga, da v namen nadaljnjega nudenja tehnične pomoči, naročnik naroči MAiSu profesionalne storitve usposabljanja proti plačilu.

 

 

8. Dodatne storitve

 

(1) MAiS lahko strankam ponudi dodatne storitve. Poleg storitev po tej pogodbi se lahko zaračunajo dodatne storitve.

 

(2) MAiS bo stranki zagotovil največ 4 (štiri) ure uvajanja v sistem (preko spleta ali telefona). Za dodatno uvajanje veljajo dodatne urne postavke.

 

(3) MAiS lahko na zahtevo stranke spremeni ali razširi določeno funkcionalnost aplikacije. Za takšne spremembe se lahko obračuna storitev. MAiS si pridržuje pravico, da takšne spremembe omogoči vsem Hotelinco strankam v prihodnjih posodobitvah aplikacije.

 

 

9. Odgovornost in omejitev odgovornosti

 

(1) MAiS zagotavlja funkcionalno in operativno delovanje programske opreme kot storitve v oblaku (SaaS) v vsakem trenutku. Če naročnik obvesti MAiS o napakah ali motnjah so le-te, v kolikor je to mogoče, odpravljene v najkrajšem možnem času. Začasne prekinitve storitve hotelinco v časovnem okviru, specificiranem v 7(1), ne dajejo naročniku nobene pravice za odstop od Pogodbe ali pravice terjanja odškodnine.

 

(2) MAiS oz. pooblaščeni prodajnik ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala pri uporabi aplikacije Hotelinco. Če  MAiS ne zagotavlja storitve oziroma zagotavlja storitev nepravilno, ker je naročnik zahtevane informacije vnesel nepopolno, prepozno ali pomanjkljivo, je MAiS oz. pooblaščeni prodajnik upravičen do polnega izplačila uporabnine.

 

(3) MAiS oz. pooblaščeni prodajnik ali zastopnik MAiSa ne sprejema nobene odškodninske odgovornosti razen v primeru  namerne kršitve pogodbe, ki mora biti nedvoumno dokazana. Znesek kakršne koli odgovornosti je omejen na znesek plačanih uporabnin za zadnjih 12 mesecev.

 

To velja tudi za vse odškodninske zahtevke iz katerega koli razloga ali zneska.

 

Če naročnik s storitvijo Hotelinco ni zadovoljen, je edino in izključno pravno sredstvo odpoved pogodbe sodelovanja in prenehanje naročnikovega Hotelinco uporabniškega  računa.

 

MAiS prav tako ni odgovoren za kakršnekoli motnje, ki se lahko pripisujejo internetnim napakam, zamudam v omrežju, izpadom električne energije, okvaram osebnega računalnika, prenosnega računalnika, telefona ali tabličnega računalnika, okvari ali padcu sistemov mobilnih ponudnikov ali ponudnikov internetnih storitev.

 

(4) Če je do programske opreme hotelinco dostopala nepooblaščena tretja oseba z uporabo uporabniškega imena in gesla registriranega naročnika, potem je naročnik izključno odgovoren za vsa dejstva in nastale stroške v zvezi s civilno odgovornostjo, vse dokler je takšno uporabo možno pripisati naročniku. Ko MAiS prejme naročnikovo pisno sporočilo o izgubljenem ali ukradenem geslu, pošlje naročniku ponastavitvene kode za spremembo gesla in naročnik lahko spremeni svoje geslo.


(5) Naročnik se strinja, da je MAiS prost vseh terjatev tretjih oseb, vključno z nadzornimi organi, zaradi podatkov naročnika, ki so shranjeni na MAiSovih strežnikih ter da bo poravnala vso morebitno odškodnino in povrnila MAiSu stroške, ki bi nastali zaradi možnih pravnih kršitev in neskladij z jamstvi in izjavami danih v oziroma po tej Pogodbi.

 

(6) MAiSu je dovoljeno blokiranje podatkovnega prostora, če obstaja utemeljen sum, da so na njem shranjeni nezakoniti podatki in/ali kršijo pravice tretjih oseb. Utemeljen sum za nezakonitosti oziroma za kršitev prava obstaja predvsem, če sodišča, vladne službe in/ali drugi pooblaščenci o tem obvestijo ponudnika. MAiS mora o tem ukrepu in razlogih nemudoma obvestiti naročnika oz. pooblaščenca naročnika. MAiS je dolžan zaporo umakniti, takoj ko so razlogi zanjo razveljavljeni.

 

(7) MAiS ni odgovoren za informacije, ki se posredujejo prek storitve hotelinco, ne glede na njihovo popolnost, točnost ali veljavnost, prav tako ne, če informacije niso proste pravic tretjih oseb ali če pošiljatelj informacij s posredovanjem informacij deluje nezakonito oziroma protipravno.

(8) MAIS upošteva najboljše prakse in varnostne postopke za preprečevanje izgube podatkov, vključno s sistemi varovanja podatkov; vendar MAiS ne jamči v primeru morebitne izgube podatkov. MAiS ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov, ne glede na razlog take izgube.

 

 

10. Uporaba in povezovanje z zunanjimi ponudniki storitev

Dostopi do zunanjih sistemov oz. ponudnikov storitev tretje osebe skozi aplikacijo Hotelinco ali spletno stran www.hotelinco.eu oz. www.hotelinco.net delujejo kot posrednik med stranko/naročnikom in ponudnikom storitev tretje osebe. MAiS si pridržuje pravico, da stalno ali začasno spremeni, prekine vse ali posamezne storitve, s predhodnim opozorilom ali brez opozorila.

 

MAiS se odreka vsake odgovornosti in ne jamči za funkcionalnost zunanjih sistemov oz. sistemov zunanjih ponudnikov; na primer sistemi spletnih rezervacij ali njihovi vmesniki.

 

 

11. Veljavnost, odpoved in prenehanje

 


(1) Ta Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, za minimalno dvanajst (12) mesecev. Pogodba stopi v veljavo s prijavo oz. registracijo s strani naročnika oz. pooblaščenca naročnika in jo je mogoče odpovedati obojestransko, ob koncu vsakega meseca in z odpovednim rokom enega meseca z upoštevanjem dogovorjenega minimalnega obdobja sklenitve Pogodbe.

 

(2) Naročniku nudimo po registraciji računa sedem (7) delovnih dni za odstop od pogodbe brez odpovednega roka in plačila uporabnine. Sobota in nedelja ne štejeta med delovne dneve. Velja poslano pisno obvestilo o odpovedi v roku sedmih (7) delovnih dni od registracije. Pravica do odstopa od pogodbe ne velja, če je naročnik že pričel uporabljati hotelinco pred iztekom tega roka. Naročnik je v primeru odstopa od pogodbe dolžan pokriti stroške vzpostavitve računa (priključnina), če je bil ta v času pred odpovedjo že vzpostavljen.


(3) MAiS ima pravico do takojšnje prekinitve pogodbe v primerih, in zlasti v primeru da:

- je naročnik razglasil likvidacijo oz. stečaj 
- naročnik s plačilnimi obveznosti po tej pogodbi zamuja več kot en mesec in je bil na to opozorjen z opominom prekinitve pogodbe;
- naročnik iz malomarnosti ali namerno krši določbe o varstvu podatkov, ravna v nasprotju z zakonom o varstvu podatkov ali kazenskim pravom;

- proti naročniku ukrepa kazensko sodišče, je ta storil upravni prekršek, ali naklepno krši zakon o varovanju podatkov tretjih oseb;

- naročnik z uporabo pogodbenih storitev naklepno krši zakone, avtorske pravice, blagovne znamke ali pravice tretjih oseb;

- naročnik izrablja storitev za spodbujanje nezakonitih in etično spornih dejanj.

 

(4) Vsi naročnikovi računi in računi njegovih zaposlenih bodo blokirani takoj, ko preneha veljavnost te pogodbe. MAiS bo izbrisal vse uporabnikove podatke v tridesetih (30) dneh po prekinitvi Pogodbe, vendar bo naročniku njegove podatke posredoval v skladu z 3.6. teh Splošnih pogojev poslovanja.

 

 

12. Zasebnost, zaupnost in varnost podatkov

 

(1) Naročnik je v skladu z določbami Zakona o varstvu podatkov odgovoren za pridobitev vseh potrebnih soglasij zase in za svoje izvajalce za uporabo programske opreme v oblaku (SaaS).

 

(2) Obe pogodbeni stranki morata ohraniti zaupnost vseh zaupnih informacij,  pridobljenih po tej Pogodbi. Nobena pogodbena stranka ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja druge, razkriti ali dati na voljo nobenih zaupnih informacij kateri koli tretji osebi ali jih uporabiti za svojo lastno korist kakorkoli drugače, kot je predvideno v tej Pogodbi.

 

(3) Obveznost obeh pogodbenih strank po tej določbi velja od trenutka veljavnosti Pogodbe in velja dalje po prekinitvi Pogodbe.

 

(4) Določbe členov (2) in (3) ne veljajo za informacije,ki:

  • so ali postanejo javno znane drugače, kot s kršitvijo te določbe;

  • so prejete od tretje stranke, ki jih je zakonito pridobila in ki ni zavezana k nerazkritju informacij;

  • so v lasti stranke prejemnice brez zavezanosti k nerazkritju v času pred datumom prejema od stranke, ki jo je razkrila;

  • so neodvisno razkrite brez dostopa do zaupnih informacij.

 

(5) MAiS vzdržuje politiko varnosti in zasebnosti, ki določa obveznosti strank v zvezi z varstvom osebnih podatkov, s spremljanjem smernic Informacijskega pooblaščenca v Sloveniji in drugih evropskih avtoritet na področju zaščite in varstva podatkov.

 

 

13. Višja sila

 

Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za nezmožnost izvajanja svojih obveznosti po tej Pogodbi, če je ta nezmožnost posledica višje sile, stavke, vojne ali drugih vojni podobnih situacij, nemirov, vstaj, dejanja vlade, embarga, požara, poplave, nesreče ali katerega koli drugega dogodka zunaj nadzora pogodbene stranke. Če katerakoli pogodbena stranka ni zmožna izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, je o tem dolžna nemudoma obvestiti drugo stranko. Če ta nezmožnost izpolnjevanja pogobenih obveznosti traja več kot šestdeset (60) dni, potem lahko druga stranka v zadevi prekine Pogodbo v pisni obliki z odpovednim rokom desetih (10) dni.

 


14. Spremembe, dodatki


Poleg te pogodbe, ni nobenih drugih ustnih ali pisnih sporazumov. Vsak pisni ali ustni sporazum pred podpisom tega sporazuma, ki je v nasprotju s tem sporazumom, izgubi veljavo. Naročnik bo obveščen o vsakršnih spremembah te Pogodbe preko spletne strani oziroma aplikacije ali po redni pošti, faksu oziroma po el. pošti (na naslove/številke podane v registracijskem obrazcu). Če se Naročnik ne strinja s spremembami in dopolnitvami, potem lahko prekine Pogodbo v tridesetih (30) dneh po objavljenem oziroma prejetem obvestilu o spremembah. V vseh drugih primerih veljajo dopolnitve in spremembe od trenutka, ko so najavljene.

 

 

15. Obveščanje


Vsa  obvestila so veljavna, kot je določeno v tem sporazumu ali če po zakonu ni nujna strožja pisna oblika, če so poslana v pisni obliki na naslov, faks ali elektronski naslov, navedeni v registraciji. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti druga drugo o vsaki spremembi naslova, sicer so vrnjena sporočila z zadnjega uradno veljavnega naslova šteta za prejeta.

 

 

16. Ločljivost, ničnost

 

Če je ali postane katera koli določba te Pogodbe neveljavna ali nepraktična, to ne vpliva na veljavnost preostanka vsebine Pogodbe. Pogodbeni stranki se strinjata, da se neveljavne določbe Pogodbe izboljšajo oziroma spremenijo tako, da se namen prvotno neveljavnih določb izpolni na najbolj racionalno možen način. Enako velja za prisotne pravne praznine te Pogodbe.

 

 

17. Pristojnost, pravo, kraj izvajanja


Stranki urejata spore sporazumno. V primeru spora se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.  Pristojno sodišče je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.


 

18. Končne določbe


Pravice tretjih oseb: Fizična ali pravna oseba, ki ni pogodbeni Naročnik te Pogodbe, nima nobenih pravic po tej Pogodbi.

Vsaka dodelitev ali prenos pogodbenih pravic in dolžnosti na tretje osebe, ki jih Naročnik zahteva, je možno le z izrecnim pisnim soglasjem MAiSa.

MAiS lahko Pogodbo in hotelinco specifikacije na hotelinco.eu kadarkoli spremeni oziroma dopolni. Vse spremembe in dopolnitve so del Pogodbe.

bottom of page